Nemovitosti a development

Nemovitosti a development

Development nemovitostí představuje významnou složku domácích i zahraničních investic v mnoha regionech České republiky, zejména v Praze. Praha se stala centrem developmentu komerčních i rezidenčních nemovitostí. Výstavba komerčních nemovitostí (zejména nákupních center a menších obchodních středisek, tzv. „mini-malls“) nicméně čile probíhá i v menších městech ve všech regionech. Podél hlavních silničních dopravních tepen se soustředil především rozvoj logistických center, která hrají v České republice velice důležitou roli díky její poloze v srdci Evropy.

 

Navzdory obrovskému zájmu investorů o výstavbu nemovitostí v České republice není realizace developerských projektů snadná. V současné době se nabízí omezené množství pozemků vhodných k výstavbě a řízení u orgánů místní správy za účelem schválení stavebního záměru a vydání příslušného povolení bývají extrémně zdlouhavá a komplikovaná. V neposlední řadě pak bývají s pozemky, které jsou k výstavbě vhodné, často spojeny problémy z hlediska skutečného vlastnictví. Vzhledem k nedostatku pracovních sil v České republice se developerské firmy potýkají s problémy s dodavateli, kteří nedodržují dohodnuté termíny stavebních prací, a jsou pak nuceny čelit pokutám ze strany svých klientů. Úspěch v této oblasti tak může zaručit pouze pomoc zkušeného českého realitního právníka.

 

Realitní tým kanceláře rutland & partners tvoří právníci českého původu, zaměření na oblast nemovitostí, kteří mají více než 25 let zkušeností na českém trhu s nemovitým majetkem. Námi provedená due diligence zajistí včasné odhalení, a tudíž i řešení, problémů s vlastnictvím, existencí břemen, získáním povolení a ochranou životního prostředí. Nabízíme také pomoc během celého procesu výstavby, počínaje změnou územního plánu a zastupováním klientů v odvoláních proti zamítavému rozhodnutí ve správním řízení před kompetentními orgány.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Monika Rutland má více než 25 let zkušeností s realitními transakcemi na českém trhu. Pomohla jak českým, tak zahraničním klientům uzavřít více než 200 transakcí, jejichž předmětem byl nákup či prodej komerčních a průmyslových nemovitostí, včetně jejich financování. Má bohaté zkušenosti s hloubkovými prověrkami (due diligence), kupními smlouvami a joint ventures. Rovněž poskytuje klientům poradenství v souvislosti s rozdělením a post-transakční fúzí realitních společností. Monika je odbornicí na stavební právo a zastupovala řadu klientů v záležitostech stavebního práva a stavebních sporů.

Due diligence v rámci developerských projektů

Nezbytnou součástí procesu akvizice nemovitostí v České republice je hloubková prověrka, tzv. due diligence, která umožní ověřit vlastnictví pozemku a to, zda na něm neváznou věcná břemena. Zápis osoby jako vlastníka v katastru nemovitostí totiž sám o sobě není důkazem vlastnického práva k nemovitosti v České republice. Je potřeba ověřit řetězec převodů vlastnictví za posledních deset let a ověřit, že se jedná o nepřerušený řetězec převodů. Je také velmi důležité ověřit případnou existenci věcných břemen nebo jiných zatížení nemovitosti, neboť věcná břemena představují v České republice složitou záležitost. A konečně, při realizaci projektu je nesmírně důležité zajistit platnost stavebních a jiných povolení, zejména v případech, kdy skutečnému zahájení stavby předcházelo opakované prodloužení platnosti stavebního povolení.

Advokátní kancelář rutland & partners pravidelně provádí due diligence:
• při ověření skutečného vlastnictví pozemku, který je předmětem koupě (včetně otázek restitučních nároků ve vztahu k pozemkům dříve vyvlastněným státem)
• za účelem zjištění případných věcných břemen váznoucích na pozemku, např. práva veřejného přístupu
• za účelem zjištění případného pronájmu pozemků
• za účelem zajištění platnosti povolení souvisejících s plánovanou stavbou (včetně územních rozhodnutí, stavebních povolení, kolaudačních souhlasů apod.)

Stavební povolení v České republice

Naši klienti se často setkávají s problémy během řízení o vydání stavebního povolení. V České republice může být značně obtížné dosáhnout pořízení změny územního plánu, pokud místně příslušné orgány státní správy odmítají spolupracovat. To se týká i územního rozhodnutí. V takových případech může náš realitní tým podpořit klienta při jednáních s obecními úřady, a v případě potřeby zahájit soudní řízení směřující ke zrušení nesprávného rozhodnutí.

Pomáháme klientům zajistit:
• schválení změny územního plánu, včetně jednání s obecními úřady
• vydání územního rozhodnutí (včetně odvolání ve správním řízení v případě zamítnutí žádosti)
• stavební povolení (včetně prodloužení platnosti povolení)
• rekonstrukci nemovitosti a následné změny v účelu užívání
• získání financování stavby, vypracování finanční dokumentace jménem klienta a vedení jednání s bankou

Stavební smlouvy, výběrová řízení a vedení jednání

Klíčovým předpokladem zdárného dokončení developerského projektu v České republice je výběr dobrého a spolehlivého generálního dodavatele. Zkušený český právník ze společnosti rutland & partners s dobrou znalostí českého stavebního práva a standardů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) může pro svého klienta – developerskou společnost zajistit důkladnou smlouvu, díky které bude generální dodavatel plnit termíny a řádně dokončí projekt. Dále můžeme zajistit bankovní financování, které bude odpovídat časovému harmonogramu a struktuře projektu, aby se klient nemusel potýkat s problémy při čerpání finančních prostředků.

Můžeme vám pomoci:
• vypracovat zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodávku stavebních prací a účastnit se jednání s účastníky výběrového řízení
• vypracovat a projednat stavebních smlouvy
• vypracovat a projednat smlouvy v souladu se vzorovou dokumentací FIDIC
• zajistit financování stavby, vypracovat vaším jménem finanční dokumentaci a projednat ji s bankou
• uzavřít transakci týkající se financování stavby

Stavební spory

Stavební projekty se občas nevyvíjejí tak, jak se očekávalo. Snažíme se tomu předcházet, ale pokud k tomu dojde, jsme připraveni vám pomoci. Vážné spory mohou vzniknout uprostřed stavebního projektu nebo následně, v souvislosti s nároky z titulu porušení záruky. Zkušení partneři společnosti rutland & partners (Monika Rutland, Michael Novák a Vojtěch Makovec) zastupují řadu let klienty jako ČSOB, Skanska, Klepierre, Horizon Holding, IBE hotels, Agrofim a další ve stavebních sporech s různými stavebními společnostmi.

Advokáti společnosti rutland & partners mohou:
• poradit klientům, pokud jde o záruční dobu na stavební práce
• žalovat protistranu pro porušení stavební smlouvy u českých soudů
• zastupovat klienty v české a mezinárodní arbitráži ve věci stavebních sporů
• vypracovat dokumentaci k vypořádání stavebních nároků