Soudní řízení a rozhodčí řízení

Soudní řízení a rozhodčí řízení

Právní prostředí v České republice je poměrně stabilní a soudy rozhodují nezávisle. Historické případy a precedenční soudní rozhodnutí však u nás nemají dlouhou tradici. Kromě toho se české zákony často mění, takže právní úprava bývá matoucí. Celá řada průmyslových odvětví navíc zbytečně trpí nadměrnou státní regulací. Klienti, kteří vedou v České republice obchodní spor nebo spor proti českému státu, tudíž musí téměř nevyhnutelně využít služeb dobrého advokáta se zkušenostmi s vedením soudních sporů.

 

Advokáti kanceláře rutland & partners mají dlouholeté zkušenosti s vedením širokého spektra soudních sporů v České republice. Pracujeme rychle a efektivně, poskytujeme jasné a srozumitelné rady a vždy se snažíme, aby naše honoráře byly co nejnižší. Před podáním žaloby k soudu se vždy snažíme nalézt smírný způsob řešení sporu a projednat řešení výhodné pro vás. V případě podání žaloby k soudu se pokusíme spor vyřešit co nejrychleji a tlačit soud k rozhodnutí, neboť soudní řízení u českých soudů často trvají i několik let.

 

V neposlední řadě je naše společnost též jednou z nejlepších českých advokátních kanceláří zastupujících klienty ve správních sporech a odvoláních proti rozhodnutím českých orgánů státní správy nebo místní samosprávy.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Soudní spory před českými soudy

Zastupujeme v České republice široké spektrum středních i velkých podniků z nejrůznějších odvětví, k nimž patří IT společnosti, stavební firmy, majitelé komerčních nemovitostí, hotely, marketingové společnosti, architektonické firmy a vlastníci médií; jejich soudní spory se nejčastěji týkají náhrady škody, neplatnosti valné hromady, pracovněprávních vztahů či sporů s insolvenčním správcem v rámci insolvenčního řízení.

Můžeme vám pomoci zejména v následujících oblastech:
• spory s českými akcionáři
• obchodní spory
• soudní spory v oblasti stavebnictví
• soudní spory týkající se pracovněprávních vztahů v České republice
• soudní spory související s insolvenčním řízením
• soudní spory týkající se úvěrů a vymáhání pohledávek

Správní soudnictví v České republice

Jak bylo uvedeno výše, řada odvětví v České republice podléhá značné regulaci a složitým administrativním řízením a získání potřebných povolení nebo souhlasů může trvat velmi dlouho, popř. může být jejich vydání zamítnuto. Patříme mezi uznávané právní zástupce, pokud jde o oblast opravných prostředků ve správním řízení, od daňových odvolání, odvolání ve věci vydání stavebních povolení, až k odvolání v souvislosti se zamítnutím žádosti o povolení k pobytu v České republice. Pomoc právníka s příslušnou specializací bývá v těchto případech téměř nezbytná, protože lhůty pro podání odvolání jsou velmi krátké a je třeba vzít v úvahu rozhodovací praxi příslušného správního orgánu (správní orgány v České republice často nejsou tak dobře obeznámeny se zákony jako soudy, proto vám může dobrý právník pomoci vyhrát v odvolacím řízení).

K našim zkušenostem patří:
• odvolání ve správním řízení v záležitostech týkajících se nemovitostí a výstavby
• daňové spory
• odvolání v imigračních záležitostech
• povolení k dovozu chráněných zvířat

Rozhodčí řízení v České republice

Stejně jako u soudů zastupujeme klienty i u českého rozhodčího soudu. Toto řízení je rychlejší a méně formální. Vzhledem k tomu, že většina sporů se takto vyřeší do jednoho roku, vždy doporučujeme klientům zvážit smluvní rozhodčí doložku. Zastupovali jsme celou řadu klientů před rozhodčím soudem České republiky v rámci sporů týkajících se společných podniků (joint ventures) a obchodních sporů obecně.