Koronavirus – nová legislativa v ČR

Koronavirus – nová legislativa v ČR

Koronavirus (Covid 19) – nová legislativa v České republice

 

Česká vláda v průběhu posledních tří měsíců přijala řadu nových zákonů a předpisů souvisejících s pandemií koronaviru (Covid-19). Jedná se o neustále se rozvíjející právní oblast, protože mnoho vládních návrhů není často doposud schváleno Poslaneckou sněmovnou a/nebo jsou vládou změněny na poslední chvíli před zveřejněním daného zákona. Níže Vám proto přinášíme přehled těch nejzásadnějších právních otázek, které vyvstaly v souvislosti s rozšířením onemocnění Covid 19.

 

Sestavili jsme pro Vás seznam nejdůležitějších zákonů a předpisů, které mají dopad pro jednotlivce i podnikatele během koronavirové krize v roce 2020. Advokátní kancelář rutland & partners Vám v maximální možné míře může pomoci např. s podáním přihlášek do podpůrných programů české vlády a zajistit tak, aby všechny potřebné doklady byly správně předloženy. Rovněž nabízíme profesionální asistenci při opětovném vyjednávání podmínek Vašeho pronájmu (zastupujeme největší nákupní centra v Praze, mnoho hotelů a také maloobchodníky, tudíž známe všechny aspekty nových právních předpisů o úlevách při hrazení nájemného). Můžeme vám také pomoci znovu projednat Vaši smlouvu o dílo (nebo jakoukoli jinou smlouvu) na základě okolností způsobených vyšší moci nebo jiných právních argumentů s přihlédnutím k přijatým mimořádným opatřením.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

1. Obecné právní problémy spojené s Covid 19 (koronavirem)

a) Zproštění povinnosti náhrady škody jako důsledek vyšší moci

 

Pandemii koronaviru lze kvalifikovat jako událost vyšší moci (která je definovaná jako neobvyklá, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran) ve vztahu ke smlouvám uzavřeným před vypuknutím pandemie. Je-li prokázáno, že daný závazek nebylo možné plnit z důvodu události vyšší moci, je možné se zprostit odpovědnosti za náhradu škody. Toto pravidlo však nemusí být aplikovatelné vždy, např. pokud bylo vymezení vyšší moci smluvně upraveno (smluvní strany si vymezily okruh okolností, které budou pro účely sjednaného závazku považované za vyšší moc). Je proto nezbytné důkladně přezkoumat smluvní dokumentaci a posoudit všechny aspekty a okolnosti případ od případu.

 

b) Podstatná změna okolností jako důvod pro změnu smlouvy

 

Situace způsobená současnou pandemií koronaviru může vést k zákonem předvídaným obtížím. V případě významné změny okolností, která povede k hrubému nepoměru mezi právy a povinnostmi smluvních stran, a to buď formou nepřiměřeného nárůstu nákladů nebo nepřiměřeného snížení hodnoty předmětu plnění, může znevýhodněná strana uplatnit právo znovu otevřít jednání o již uzavřené smlouvě. Znevýhodněná strana však musí prokázat, že nemohla rozumně předvídat nebo ovlivnit změnu okolností a že k události vyšší moci došlo (nebo se tato strana o takové události dozvěděla až po uzavření smlouvy). Každá strana může požádat o změnu nebo ukončení vzájemných závazků, pokud strany nedosáhnou dohody o změnách smlouvy v přiměřené lhůtě. Toto se však nepoužije, pokud strana převzala riziko podstatné změny okolností – pro jistotu je tedy vždy nutné pečlivě přezkoumat smluvní podmínky.

2. Regulace nájemného v souvislosti s Covid 19 (koronavirus)

a) Nájemné bytu a jeho regulace

 

Za účelem podpory nájemců nájemních bytů byl schválen zákon, který nájemcům umožňuje odklad plateb nájemného za období od 12.3.2020 do 31.7.2020, bez hrozby postihu ze strany pronajímatele. Dlužné nájemné musí být v takovém případě nejpozději uhrazeno do 31.12.2020. Poté může být nájemní smlouva s okamžitou účinností ukončena v případě, že dlužné nájemné nebylo splaceno. Pokud však nájemce neplatí nájemné po uplynutí ochranné doby, tj. od 1.8.2020, může být nájem ukončen podle ustanovení sjednané nájemní smlouvy nebo podle ustanovení českého práva.

 

b) Regulace pronájmu prostor sloužících k podnikání

 

Po dlouhé diskuzi byla dne 4. května 2020 schválena finální verze státní podpory pro nájemce komerčních prostor. Jedná se o důležitou právní úpravu, podle které vláda pomůže komerčním nájemcům při platbě nájemného za duben, květen a červen 2020. Podpora je poskytována v případě splnění následujících podmínek:

 

  • Nájemce uhradil nájemné za leden a únor 2020, nemá vůči státu žádné dluhy a musí před podáním žádosti o státní podporu zaplatit 50 % původního nájemného pronajímateli.
  • Pronajímatel poskytl 30% slevu na nájemné za dané tři měsíce.
  • Nájemce musí po vzájemné dohodě s pronajímatelem dodatečně uhradit zbývajících 20 % nájemného pronajímateli.
  • Maximální částka, kterou může jeden příjemce státní podpory získat, je 10 milionů Kč.

 

Kromě toho nelze vypovědět nájem prostor sloužících k podnikání z důvodu neplacení nájemného za období od 12.3.2020 do 30.6. 2020. Pokud nájemce neuzavře s pronajímatelem dodatek podle programu státní podpory, musí být dlužné nájemné uhrazeno nejpozději do konce roku 2020.

3. Právní dopady pro zaměstnance v souvislosti s Covid 19

a) Částečná náhrada mezd zaměstnanců státem (kurzarbeit)

 

Zaměstnavatelé, jejichž podnikání bylo uzavřeno od 12.3. 2020, mají možnost požádat vládu o částečnou náhradu mezd zaměstnanců. Podmínkou této náhrady je uhrazení 100 % mezd s tím, že zaměstnavatel má nárok na vrácení 60 nebo 80 procent vyplacených mezd od státu, v závislosti na délce uzavření.

 

b) Ukončení pracovního poměru

 

V současné době neexistuje formální omezení ukončení pracovního poměru, s výjimkou případů, kdy se zaměstnavatel účastní kurzarbeitu a mzda zaměstnance je částečně poskytována českou vládou (prostřednictvím náhrady zaměstnavateli).

4. Odložení splátek kvůli Covid 19

Na základě rozhodnutí české vlády, přijatém dne 17. dubna 2020 v souvislosti s pandemií Covid 19, mohou fyzické osoby i podnikatelé odložit splátky svých půjček a hypoték na dobu tří nebo šesti měsíců podle vlastního výběru. O odložení splátek může dlužník požádat bez jakýchkoli poplatků, úrok ovšem nadále narůstá i po dobu odkladu. Splátky mohou být odloženy u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů, včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. Splátky hypoték mohou být také odloženy v případě, že byla smlouva uzavřena před 26. březnem 2020, ale prostředky byly čerpány poté. Splátky ovšem nemohou být odloženy u půjček, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení se splácením delším než 30 dnů. Je také třeba uvést, že skutečnost, že dlužník požádal o odklad, bude zaznamenána v bankovních registrech, ale na základě zákona nelze tuto skutečnost zohlednit při posuzování schopnosti dlužníka schválit jinou půjčku.

5. Změny insolvenčního práva ve vztahu ke Covid 19

Nejdůležitější změny v právních předpisech o insolvenci ve vztahu ke koronaviru jsou následující:

 

a) V období od 24. dubna 2020 do 6 měsíců po ukončení protiepidemických mimořádných opatření, nejpozději však do 31. prosince 2020, není dlužník – podnikatel povinen podat insolvenční návrh poté, co zjistí (nebo měl zjistit), že je v platební neschopnosti. Toto však neplatí, pokud k úpadku došlo před přijetím nouzových opatřeními, nebo v případě, že úpadek nebyl těmito opatřeními způsoben.
b) Insolvenční návrhy podané věřiteli mezi 24. dubnem 2020 a 31. srpnem 2020 nebudou soudy přijaty a insolvenční řízení nebude na základě těchto návrhů zahájeno. Po 31. srpnu 2020 však bude možné podat nový insolvenční návrh.
c) V insolvenčním řízení, které bylo zahájeno a kde byla platební neschopnost dlužníka zjištěna do 31. května 2019, nesmí insolvenční soud zrušit schválené oddlužení z důvodu nezaplacení nově vzniklého závazku dlužníkem (déle než 30 dnů po splatnosti). Toto je možné ovšem pouze za předpokladu, že takové selhání bylo z větší části způsobeno okolnostmi mimořádných protiepidemiologických opatření.
d) Od 24. dubna 2020 platí vyvratitelná domněnka, že dlužník nezpůsobil okolnosti, které vznikly v důsledku omezení vyplývajícího mimořádných opatření proti šíření koronaviru, a které ztěžovaly plnění závazků podle schváleného oddlužení.
e) Dlužník – podnikatel, který nebyl v platební neschopnosti do 12. března 2020, má možnost požádat (nejpozději do 31. srpna 2020) o mimořádné moratorium, a to před i po zahájení insolvenčního řízení na základě insolvenčního návrhu třetí osoby. Žádost o mimořádné moratorium však musí být podána do 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi.
f) Oddlužení, jako jedna z metod řešení insolvence, bude nově přístupné i fyzickým osobám (podnikatelům) bez dalších podmínek.
g) Je možné požádat insolvenční soud o prominutí zmeškání lhůty k provedení určitého úkonu za předpokladu, že lhůta byla zmeškána během trvání mimořádných opatření z důvodů způsobených přijatými mimořádnými opatřeními. Žádost o prominutí lhůty musí být podána nejpozději do sedmi dnů od ukončení mimořádných opatření.

6. Imigrace do České republiky během pandemie Covid 19

V současné době je otevřeno Ministerstvo vnitra ČR, které přijímá žádosti o nová dlouhodobá víza a prodloužení víz. Mimo území České republiky však žádost o dlouhodobé vízum přijímají pouze ambasády uvedené na seznamu Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.org.) Momentálně se začíná objevovat řada problémů u žadatelů o prodloužení víza, kteří nedoložili příslušné podklady prostřednictvím poštovních služeb.

7. Vládní podpora pro osoby postižené pandemií Covid 19

a) OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)

 

OSVČ mají nárok na kompenzační příspěvek ve výši 25 000 Kč za duben 2020 a 19.500 Kč za období od 1.května do 8. června 2020.

 

b) Společnosti s ručeným omezeným (s.r.o.)

 

Návrh kompenzačního příspěvku společnostem s ručeným omezeným je momentálně ve stavu projednávání Poslaneckou sněmovnou.

 

c) Vládou zaručené půjčky podnikatelům

 

Aktuálně jediným vládním úvěrovým programem je program Covid III. Jedná se o komerční půjčky od českých bank, pro které poskytuje vláda až 80 % záruku.

8. Daňové dopady koronaviru

a) EET

 

Elektronická evidence tržeb je pozastavena do 31.12.2020. Spuštění třetí a čtvrté vlny EET je odloženo na konec roku 2020.

 

b) Daňová přiznání

 

Přiznání k dani z příjmu (fyzických i právnických osob) je možné podat až do 1. června 2020 (namísto 1. dubna 2020). Zjištěná daň z příjmu musí být uhrazena nejpozději k témuž dni (1.6.2020). Zálohy na daň z příjmu na rok 2020 (splatné v měsíci červnu) jsou zcela odpuštěny.

 

c) Daň z převodu nemovitosti

 

Dne 27. května 2020 přijala Poslanecká sněmovna návrh zákona, který by měl zcela zrušit s účinností od prosince 2019 nepopulární 4 % daň z převodu nemovitostí. Oproti tomu navrhovaný zákon zruší možnost odpočtu hypotečních úroků ze základu daně z příjmu. Zákon by měl vstoupit v platnost v prosinci 2021.

 

Zákon také prodlužuje časový test pro aplikaci daně z příjmu z prodeje investičních nemovitostí z 5 na 10 let. Např. tedy pokud nemovitost, kterou nepoužíváte k vlastní bytové potřebě, prodáte před uplynutím 10 let od jejího nabytí, budete muset ze zisku zaplatit daň z příjmu.

 

Návrh zákona v současné době čeká na schválení Senátem, tudíž nelze vyloučit, že finální podoba zákona se může lišit.

 

d) Sociální pojištění

 

Zamýšlené odpuštění plateb sociálního pojištění zaměstnavatelům za tři měsíce nebylo doposud schváleno. Podmínky pro odpuštění úhrady sociálního pojištění jsou následující: žadatel nezaměstnává více než 50 zaměstnanců; kvůli pandemii koronaviru nebylo propuštěno více než 10 % zaměstnanců a výše mezd nepoklesla o více než 10 % oproti mzdám vyplaceným za březen 2020.