Správa a řízení společností (Corporate Governance)

Správa a řízení společností (Corporate Governance)

Právní služby poskytované právnických osobám

Založení společnosti vám může přinést zřetelné výhody, jak z hlediska omezení odpovědnosti vlastníků, tak z hlediska daňového zatížení. Advokátní kancelář rutland & partners radí malým firmám i velkým mezinárodním společnostem, jak co nejvýhodněji strukturovat jejich subjekt v České republice. Naše služby sahají od jednoduchých rutinních záležitostí (založení společnosti a její zápis, obvyklá firemní agenda) až k poradenství v rámci rozsáhlých a složitých mezinárodních projektů s významnými daňovými dopady – v jádru našeho zájmu je vždy včasné plnění a cenová efektivita.

Klíčové kontakty

Založení nové obchodní společnosti

Jaká forma podnikání bude ve vaší situaci nejvýhodnější? Můžete si vybrat společnost jednoho vlastníka, partnerství několika osob nebo různé typy společností zapsaných v obchodním rejstříku. Každá z nich nabízí určité výhody a nevýhody, pokud jde o rychlost zahájení podnikání, ochranu před věřiteli z hlediska ručení za závazky společnosti a daňové otázky. Kancelář rutland & partners má v České republice dlouholeté zkušenosti se zakládáním obchodních společností a řízením jejich právních záležitostí. Můžeme vám pomoci:

• zvolit správnou formu a strukturu vaší společnosti v České republice a zajistit její zápis do obchodního rejstříku, od jednoduchého typu tzv. „partnership“ (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) až k veřejně obchodované společnosti.

• zřídit sídlo společnosti, které bude oficiální adresou vaší společnosti, spolku nebo jiné právnické osoby v České republice.
• pořádat a vést valné hromady a schůze akcionářů a dalších orgánů společnosti a vést zápisy z jednání a záznamy o usneseních a dalších přijatých opatřeních
• zůstat v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy v různých jurisdikcích

Plánování a realizace převzetí, restrukturalizace a likvidace obchodní společnosti

Odkup společnosti jejím vedením (tzv. „management buy-out“) bývá často lákavou možností pro profesionální tým manažerů, neboť jako vlastníci mají větší šanci na potenciální výhody plynoucí z podniku než jako zaměstnanci. Důležitou otázkou je zajištění potřebných zdrojů financování, které obvykle představují poměrně vysokou částku a bývají kombinací úvěrového financování a kapitálu kupujících, financujících subjektů a někdy i samotného prodávajícího. Naše advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti s akvizicí podniků v České republice a může vám poskytnout cenné rady k úspěšnému přechodu od zaměstnance k roli vlastníka. Mezi naše služby patří:

• due diligence za účelem získání informací o struktuře vlastnických práv a finančních závazků
• jednání s vlastníky a bankami nebo jinými financujícími subjekty
• poradenství a pomoc při vydání nových akcií
• daňové záležitosti

Záležitosti společných podniků

Společné podniky (tzv. „joint ventures“) mohou mít mnoho různých podob. Strany musí zdokumentovat, jak si rozdělí podíl na zisku a ztrátách podniku, jaký bude jejich vklad ve formě peněžních prostředků, majetku a/nebo služeb a jak si rozdělí majetek během nebo po ukončení činnosti podniku. Advokáti společnosti rutland & partners mohou stranám pomoci jasně stanovit právní hranice jejich vztahu. K jejich službám patří:

• poradenství ohledně otázek zachování důvěrnosti, zákazu konkurence po zániku společného podniku, sdílení obchodních příležitostí, ukončení činnosti, odkupu apod.
• projednání a vypracování dokumentů, které zakládají společný podnik a řeší uvedené otázky
• daňové záležitosti
• mediace a řešení soudních sporů