Správa a řízení společností (Corporate Governance)

Správa a řízení společností (Corporate Governance)

Právní služby poskytované právnických osobám

Založení společnosti vám může přinést zřetelné výhody, jak z hlediska omezení odpovědnosti vlastníků, tak z hlediska daňového zatížení. Advokátní kancelář rutland & partners radí malým firmám i velkým mezinárodním společnostem, jak co nejvýhodněji strukturovat jejich subjekt v České republice. Naše služby sahají od jednoduchých rutinních záležitostí (založení společnosti a její zápis, obvyklá firemní agenda) až k poradenství v rámci rozsáhlých a složitých mezinárodních projektů s významnými daňovými dopady – v jádru našeho zájmu je vždy včasné plnění a cenová efektivita.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Založení nové obchodní společnosti

Jaká forma podnikání bude ve vaší situaci nejvýhodnější? Můžete si vybrat společnost jednoho vlastníka, partnerství několika osob nebo různé typy společností zapsaných v obchodním rejstříku. Každá z nich nabízí určité výhody a nevýhody, pokud jde o rychlost zahájení podnikání, ochranu před věřiteli z hlediska ručení za závazky společnosti a daňové otázky. Kancelář rutland & partners má v České republice dlouholeté zkušenosti se zakládáním obchodních společností a řízením jejich právních záležitostí. Můžeme vám pomoci:

• zvolit správnou formu a strukturu vaší společnosti v České republice a zajistit její zápis do obchodního rejstříku, od jednoduchého typu tzv. „partnership“ (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) až k veřejně obchodované společnosti.

• zřídit sídlo společnosti, které bude oficiální adresou vaší společnosti, spolku nebo jiné právnické osoby v České republice.
• pořádat a vést valné hromady a schůze akcionářů a dalších orgánů společnosti a vést zápisy z jednání a záznamy o usneseních a dalších přijatých opatřeních
• zůstat v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy v různých jurisdikcích

Plánování a realizace převzetí, restrukturalizace a likvidace obchodní společnosti

Odkup společnosti jejím vedením (tzv. „management buy-out“) bývá často lákavou možností pro profesionální tým manažerů, neboť jako vlastníci mají větší šanci na potenciální výhody plynoucí z podniku než jako zaměstnanci. Důležitou otázkou je zajištění potřebných zdrojů financování, které obvykle představují poměrně vysokou částku a bývají kombinací úvěrového financování a kapitálu kupujících, financujících subjektů a někdy i samotného prodávajícího. Naše advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti s akvizicí podniků v České republice a může vám poskytnout cenné rady k úspěšnému přechodu od zaměstnance k roli vlastníka. Mezi naše služby patří:

• due diligence za účelem získání informací o struktuře vlastnických práv a finančních závazků
• jednání s vlastníky a bankami nebo jinými financujícími subjekty
• poradenství a pomoc při vydání nových akcií
• daňové záležitosti

Záležitosti společných podniků

Společné podniky (tzv. „joint ventures“) mohou mít mnoho různých podob. Strany musí zdokumentovat, jak si rozdělí podíl na zisku a ztrátách podniku, jaký bude jejich vklad ve formě peněžních prostředků, majetku a/nebo služeb a jak si rozdělí majetek během nebo po ukončení činnosti podniku. Advokáti společnosti rutland & partners mohou stranám pomoci jasně stanovit právní hranice jejich vztahu. K jejich službám patří:

• poradenství ohledně otázek zachování důvěrnosti, zákazu konkurence po zániku společného podniku, sdílení obchodních příležitostí, ukončení činnosti, odkupu apod.
• projednání a vypracování dokumentů, které zakládají společný podnik a řeší uvedené otázky
• daňové záležitosti
• mediace a řešení soudních sporů