Stavebnictví

Stavebnictví

Český stavební průmysl je na vzestupu a na českém trhu působí řada velkých stavebních firem, které staví pro zahraniční investory. České stavební zákony jsou poměrně jasně formulovány a příliš se neliší od ostatních evropských zemí. Přesná a podrobná smlouva je nicméně důležitým prvkem, který vám pomůže předejít sporům, které se vyskytují všude ve světě právě v oblasti stavebnictví. Nedostatek pracovních sil v České republice způsobuje vážný problém s plněním termínů a dodacích lhůt, což často vede ke sporům a k uplatnění smluvních pokut.

 

Členové realitního týmu rutland & partners jsou odborníci s důkladnou znalostí českého stavebního práva, kteří vám mohou poradit, pokud jde o zákonné normy daného odvětví v České republice (např. zádržné, různě dlouhé záruky, denní pokuty za zpoždění), a pomoci vám dohodnout a uzavřít stavební smlouvu, která vám umožní splnit váš obchodní plán. Můžeme vám pomoci získat české stavební povolení a jednat s příslušným stavebním úřadem o jeho vydání nebo prodloužení. V neposlední řadě máme 25 let zkušeností se zastupováním řady klientů ve sporech s českými stavebními firmami, kde se nám podařilo dosáhnout velmi uspokojivých vypořádání.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Stavební povolení v České republice

Naši klienti se často setkávají s problémy během řízení o vydání stavebního povolení. V České republice může být značně obtížné dosáhnout pořízení změny územního plánu, pokud místně příslušné orgány státní správy odmítají spolupracovat. To se týká i územního rozhodnutí. V takových případech může náš realitní tým podpořit klienta při jednáních s obecními úřady, a v případě potřeby zahájit soudní řízení směřující ke zrušení nesprávného rozhodnutí.

Pomáháme klientům získat následující rozhodnutí a povolení:
• schválení změny územního plánu, včetně jednání s obecními úřady
• vydání územního rozhodnutí (včetně odvolání ve správním řízení v případě zamítnutí žádosti)
• stavební povolení (včetně prodloužení platnosti povolení)
• v případě rekonstrukce nemovitosti a následné změny v účelu užívání

Pomůžeme vám též při získání financování stavby, vypracování finanční dokumentace jménem klienta a vedení jednání s půjčovatelem.

Stavební smlouvy, výběrová řízení a vedení jednání

Klíčovým předpokladem zdárného dokončení developerského projektu v České republice je výběr dobrého a spolehlivého generálního dodavatele. Zkušený český právník ze společnosti rutland & partners s dobrou znalostí českého stavebního práva a standardů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) může pro svého klienta – developerskou společnost – zajistit důkladně vypracovanou smlouvu, díky které bude generální dodavatel plnit termíny a řádně dokončí projekt. Dále můžeme zajistit bankovní financování, které bude odpovídat časovému harmonogramu a struktuře projektu, aby se klient nemusel potýkat s problémy při čerpání finančních prostředků.

Můžeme vám pomoci:
• vypracovat zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodávku stavebních prací a účastnit se jednání s účastníky výběrového řízení
• vypracovat a projednat stavební smlouvy
• vypracovat a projednat smlouvy v souladu se vzorovou dokumentací FIDIC
• zajistit financování stavby, vypracovat vaším jménem finanční dokumentaci a projednat ji s bankou
• uzavřít transakci týkající se financování stavby

Stavební spory

Stavební projekty se občas nevyvíjejí správným směrem. Snažíme se tomu předcházet, ale pokud k tomu dojde, jsme připraveni vám pomoci. Vážné spory mohou vzniknout uprostřed stavebního projektu nebo následně, v souvislosti s nároky z titulu porušení záruky. Zkušení partneři společnosti rutland & partners (Monika Rutland, Michael Novák a Vojtěch Makovec) zastupují řadu let klienty jako ČSOB, Skanska, Klepierre, Horizon Holding, IBE hotels, Agrofim a další ve stavebních sporech s různými stavebními společnostmi.

Advokáti rutland & partners mohou:
• poradit klientům, pokud jde o záruční dobu na stavební práce
• žalovat protistranu pro porušení stavební smlouvy u českých soudů
• zastupovat klienty v české a mezinárodní arbitráži ve věci stavebních sporů
• vypracovat dokumentaci k vypořádání stavebních nároků