Právní regulatorika

Právní regulatorika

rutland & partners se v právní regulatorice České republiky specializuje na níže popsaná odvětví:

Klíčové kontakty

Letectví

Pokud chcete být aktivním hráčem na poli letectví, musíte být obeznámeni s podmínkami, které stanovuje Úřad pro civilní letectví (CAA). Tým rutland & partners má rozsáhlé zkušenosti s komunikací s tímto úřadem a je tedy plně kvalifikován k jednání Vaším jménem.

 

Letadla je třeba zapsat do Registru letadel Úřadu pro civilní letectví.

 

Registr letadel je rejstřík, kde musí být registrováno každé letadlo, které je provozováno jednotlivcem, který má dlouhodobý pobyt v České republice nebo právnickou osobou založenou v České republice. Registr letadel je veřejně dostupný dokument a každý do něho může nahlédnout a požadovat kopii nebo výtah potřebných údajů nebo potvrzení, že určité údaje nejsou zadané v registru letadel z Úřadu pro civilní letectví.

 

V registru letadel musí být zapsány následující údaje:

 • Vlastník
 • Provozovatel
 • Registrační značka
 • Typ letadla a sériové číslo
 • Další základní technické údaje
 • Zřízení zástavního práva k letadlu, součásti letadla a náhradní díly a součásti letadla
 • Adresa letadla, pokud je mu přiřazena
 • Datum registrace a odstranění letadla z registru letadel

 

Registrací letadla do registru letadel získává letadlo státní příslušnost České republiky. Po registraci letadla mu Úřad pro civilní letectví přidělí registrační značku a osvědčení o registraci letadla.

 

Povolení k vývozu a dovozu letadel.

Úřad pro civilní letectví ztěžuje situaci dovozu a vývozu letadel. Ve skutečnosti CAA vyžaduje více než 30 dokumentů k získání povolení. CAA rozděluje země do 2 skupin:

Členské státy EASA

 • Všech 28 zemí EU + Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Státy, které nejsou členy EASA

 • Všechny ostatní státy
 • Jsou vyžadovány 2 druhy dokumentů:
  • Typové osvědčení – potvrzení shody s platným certifikačním standardem
  • Doporučení pro vydání ARC – musí být zpracováno autorizovaným CAMO (Organizace pro správu a zachování letové způsobilosti)

Zbrojní průmysl – vývozní a dovozní licence pro zbraně a jejich materiál. Radary, drony a části zbraní.

Od roku 30. let je Česká republika (dříve Československo) důležitým hráčem v oblasti zbrojního průmyslu. A je jím dodnes. V současné době má Česká republika obrovskou výhodu, jelikož je jako člen EU součástí trhu s více než 500 miliony lidí.

 

Obecná licence

 

Jedná se o zjednodušený typ licence, který vzniká na základě registrace u Ministerstva průmyslu a obchodu – Správa licencí. Na základě licence může být vojenský materiál vyvezen na území jiného státu EU, pokud:

 • Příjemcem zboží je člen ozbrojených sil EU nebo je veřejnou autoritou, která provádí nákupy výhradně pro ozbrojené síly členského státu
 • Příjemcemm je právnická nebo fyzická osoba certifikovaná podle příslušných právních předpisů členského státu (vyvážející země)
 • Vývoz se provádí za účelem předvedení vzorků zboží, vyměřování nebo výstav
 • Vývoz se provádí za účelem údržby nebo úpravy vojenského vybavení

 

Mezi další povinnosti vývozce patří zejména příprava průvodní dokumentace pro každý vývoz a povinnost doručit Ministerstvu průmyslu a obchodu – Správa licencí dokumenty předepsané českým právem a související informace k dokumentům.

 

Souhrnná licence

 

Jedná se o druhý typ vývozní licence pro obchod se zbraněmi v rámci členských států EU, na jejímž základě lze vojenské vybavení vyvážet více příjemcům v jednom nebo více členských státech EU.

 

Individuální licence

 

Na základě tohoto typu licence je vývozce oprávněn vyvážet vojenské vybavení k jednomu konkrétnímu příjemci v jiném členském státě EU.

Prodej elektrické energie

Obchod s elektřinou v České republice řídí ERÚ – Energetický regulační úřad. Specialisté rutland & partners mají rozsáhlé zkušenosti s jednáním s ERÚ. Prodej elektřiny je, jakožto lukrativní oblast, striktně regulován zákonem, kde hlavní podíl na trhu zaujímá státní firma ČEZ.

 

Kromě regulace elektroenergetiky zajišťuje ERÚ také:

 • Kontrolu cen
 • Podporu využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, kombinované výroby tepla a elektřiny, biometanu, decentralizované výroby energie a ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů
 • Ochranu oprávněných zájmů držitelů licencí, oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetickém průmyslu

 

Advokáti rutland & partners mají zkušenosti v jednání s ERÚ a jsou připraveni Vám pomoci.

 

Můžeme vám pomoci se získáním licencí pro:

 • Výrobu elektrické energie
  1. S instalovaným výkonem výrobního závodu pod 200 kW
  2. S instalovaným výkonem výrobního závodu vyššího než 200 kW
 • Distribuci elektřiny
 • Přenos elektřiny
 • Obchod s elektřinou

Zdravotnické prostředky

Při vstupu na trh EU musí být splněny desítky požadavků, zejména pokud chcete být na trhu zdravotnických prostředků. Regulace této oblasti je v EU velmi přísná.

 

Směrnice Rady 93/42/EEC se vztahuje na zdravotnické prostředky a jejich příslušenství. Tato směrnice definuje zdravotnické potřeby jako nástroje, přístroje, spotřebiče, software, materiály nebo jakýkoli jiný předmět, který může být používán samotný nebo v nějaké kombinaci, včetně softwaru, který je určen jeho výrobcem k použití speciálně pro diagnostické a / nebo terapeutické účely a je výrobcem určen k použití u lidí pro tyto účely:

 • Diagnóza, prevence, monitorování, léčba nebo zmírnění nemoci
 • Diagnóza, monitorování, léčba, zmírnění nebo náhrada za zranění nebo handicap
 • Nahrazení nebo úprava anatomie nebo fyziologického procesu
 • Kontrola početí

 

Chcete-li se stát součástí jednotného trhu EU, musí být vaše výrobky nejprve zkontrolovány a certifikovány příslušných schvalovacím orgánem. Oznámený orgán zajistí, aby vše odpovídalo normám EU. V České republice existují dva schvalovací orgány pro zdravotnické prostředky. Jedním z nich je Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. a další Institut pro testování a certifikaci, a. s.

 

Existuje několik druhů certifikátů, například:

 • Regulace zdravotnických prostředků (MDR)
 • Regulace zařízení In Vitro (IVDR)
 • Směrnice o zdravotnických prostředcích (MDD)
 • Směrnice o aktivních implantovatelných zdravotnických prostředcích (AIMDD)

 

Pomůžeme Vám připravit všechny potřebné dokumenty a dostat Vás na trh co nejdříve a nejjednodušeji.

Dovoz / vývoz hospodářských a divokých zvířat

Hospodářská zvířata

Pokud jde o přemisťování hospodářských zvířat přes hranice, EU jasně stanovuje rozdíl mezi obchodem uvnitř Unie a dovozem / vývozem mimo EU. Obchod uvnitř Unie se vztahuje na pohyb zvířat přes hranice v EU, zatímco dovoz / vývoz se vztahuje na pohyb zvířat přes hranice EU.

 

Aby byla zajištěna bezpečnost zvířat během přepravy a aby se zabránilo přenosu chorob na člověka nebo jiná zvířata, EU přijala širokou škálu předpisů a různých veterinárních opatření. Obecné veterinární požadavky jsou použitelné jak pro obchod uvnitř Unie, tak pro dovoz / vývoz. Tyto požadavky jsou uvedeny ve směrnicích Rady.

 

Obchod uvnitř Unie

Podmínky pro obchod uvnitř Unie jsou sjednocené napříč celou EU. Všechna zvířata musí být během převozu vybavena veterinárním osvědčením, které musí být vydáno příslušným licencovaným veterinářem. Toto osvědčení potvrzuje, že zvířata splňují základní hygienické požadavky stanovené směrnicemi Rady. Kontroly mohou být provedeny také v cílovém místě převozu. V případě závažné choroby mohou být určeny zvláštní prostředkyy pro zabránění šíření uvedené nákazy.

 

Dovoz / vývoz

Pro dovoz jsou v rozhodnutích Komise specifikovány zvláštní požadavky. Rozhodnutí Komise vymezuje veterinární osvědčení pro všechny dovozy zvířat. Tato osvědčení musí být ověřena úředním veterinářem, který je příslušným orgánem vyvážející země, která není členem EU. Po příjezdu do EU musí veterináři EU ověřit zvířata a jejich osvědčení na určeném stanovišti hraniční kontroly. Další kontroly mohou být provedeny na místě konečného určení zvířete.

 

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy

CITES je mezinárodní dohoda podepsaná více než 180 zeměmi. Vyzývá k mezinárodní kontrole obchodu s ohroženými druhy a ochraně volně žijících živočichů. Česká republika je jejím signatářem.

 

Jsme tu, abychom Vám pomohli s:

 • Dovozním nebo vývozním povolením

Včetně jednání s českými úřady, zejména s Ministerstvem životního prostředí ČR

 • Potvrzení putovní výstavy

Organizace výstavy divoké zvěře není náročná jen pro přípravu specifického klimatu pro různé druhy fauny a flóry. Složité je i získání povolení samotného. Členové týmu rutland & partners Vám se získáním tohoto povolení pomohou.

 • Potvrzení sady vzorků

Pro obchodování s ohroženými druhy je pro vědecké účely zapotřebí rovněž vědeckých výzkumných povolení.

 

 

Certifikace produktů pocházejících ze zemí mimo EU

V současné době se stovky podnikatelů snaží dostat na unijní trh, protože oblast s více než 500 miliony potenciální klientů je velkou příležitostí pro každý výrobek, bez ohledu na to, zda se jedná o potravinu nebo zdravotní pomůcky. rutland & partners team je připraven Vám pomoci se získáním certifikace produktu, který není produktem EU.

 

Volný pohyb zboží je zajištěn eliminací cel, množstevními omezeními a zákazem opatření s rovnocenným účinkem. Byly doplněny zásady vzájemného uznávání, odstranění fyzických a technických překážek a podpora normalizace, aby bylo možné pokračovat v dotváření vnitřního trhu. Přijetí nového legislativního rámce (NLF) v roce 2008 posílilo volný pohyb zboží, systém tržního dohledu EU a značku CE. Nedávný výzkum naznačuje, že přínosy plynoucí ze zásady volného pohybu zboží a souvisejících právních předpisů činí ročně 386 000 000 000 EUR.

 

Př.: hračky, elektrická zařízení, strojní zařízení, zdravotnické potřeby, výtahy, osobní ochranné pomůcky atd.