Září 11, 2019

Právní úpravu evidence skutečných vlastníků čekají změny

Právní úpravu evidence skutečných vlastníků čekají změny

Aktuální znění zákona  

 

 

V zákoně č.304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob nalezneme aktuální regulaci evidence skutečných majitelů. Ta však zatím zcela nenaplnila svůj účel. Od 1. ledna 2018 totiž platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských správců zapsaných v evidenci svěřenských fondů zapsat svého skutečného majitele do evidence. Lhůta pro splnění této povinnosti pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku uplynula již 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tj. zejména spolky, nadace, ústavy a společenství vlastníků jednotek) a svěřenské fondy zapsané do evidence svěřenských fondů musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

 

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku po 1. 1. 2019 mají povinnost svého skutečného majitele zapsat bez zbytečného odkladu po své registraci. Zákon č. 304/2013 Sb. ani žádný jiný zákon v současné době za neprovedení zápisu skutečného majitele nestanoví žádné přímé sankce. Právnické osobě tak v případě nezapsání údajů o jejím skutečném majiteli nehrozí pokuta ani jakýkoliv jiný druh sankce.

 

 

Návrh změny od Ministerstva spravedlnosti

 

Jelikož za nesplnění evidence nehrozí žádná sankce, mnoho právnických osob tuto povinnost nesplnilo. Proto také Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě návrh, kterým se snaží o obměnu zákona č.304/2013 Sb. v souladu se směrnicí Radou Evropské unie a Evropského parlamentu 2018/843.

 

Tato nová úprava by měla pozměnit tyto hlavní body:

 

  • Definice skutečného majitele
  • Přístup do evidence skutečných vlastníků
  • Urychlení administrativního procesu zápisu údajů a nové řešení při zapsání nesprávných či chybějících údajů
  • Stanovení sankcí za porušení povinnosti v souladu s evidováním skutečných majitelů

 

 

Skutečný majitel a jeho nová definice

 

Nový zákon se hned v § 2 snaží upřesnit definici skutečného majitele. Skutečným majitelem bude každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo uplatňuje koncový vliv na danou právnickou osobu. Tento zákon následně podrobněji definuje tyto termíny.

 

Zákon dále upřesňuje pravidla pro určení skutečných majitelů komplexních vlastnických struktur a to i v takovém případě, že skutečného majitele nelze určit ani při vynaložení veškerého úsilí. V tom případě následně platí dle § 5, že skutečným majitelem korporace je osoba v jejím vrcholném vedení.

 

Co se týče akciových společností, tak ty upravuje § 38, dle kterého se jako skutečný majitel akciové společnosti automaticky propíše do evidence fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do obchodního rejstříku zapsána jako její jediný akcionář, nebo jako skutečný majitel právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku, která je jediným akcionářem akciové společnosti.

 

Sankce

Jednou z hlavních změn nového zákona je zavedení přestupku. Tyto přestupky mohou být spáchány právnickými osobami, ale i fyzickými osobami jedná-li se o evidenci svěřenských fondů. Dle § 53 návrhu se může právnická osoba podléhající evidenci dopustit přestupku tím, že:

 

  • nezajistí ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené soudem na základě § 45 zápis žádného údaje o jejím skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního uspořádání do evidence skutečných majitelů, za tento přestupek hrozí pokuta do 50 000,- Kč.
  • v rozporu s § 9 ani po nabytí právní moci rozhodnutí soudu podle § 48 odst. 3 nezajistí, aby platné údaje o jejím skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního uspořádání odpovídaly skutečnému stavu. Zde hrozí pokuta až 250 000,- Kč.

 

Na právnické osoby, které skutečného majitele nemají se tato povinnost nevztahuje. Tyto osoby jsou definovány taxativním výčtem. Patří mezi ně například státy a územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, veřejné výzkumné instituce, státní podniky atd.

 

 

Závěr

 

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů je navržen k účinnosti ke dni 1. prosinci 2020 a jeho znění přináší mnoho úprav zákona č.304/2013 Sb. Byť snižuje míru administrativních úkonů evidujících osob, tak na druhou stranu zavádí pokutu za nesplnění zápisu, jako stimulující prostředek pro splnění těchto povinností. Nutno opět zdůraznit, že tento návrh je v přímém souladu se směrnicí Radou Evropské unie a Evropského parlamentu 2018/843.

 

 

 

Kontakt pro více informací:

 

 

 

Monika Rutland, partner

rutland & partners, advokátní kancelář s.r.o.

tel: +420 226 226 026

email: monika.rutland@rutlands.cz

Zpět na novinky