Poslední vůle

Poslední vůle

Časté stěhování občanů a s tím spojené rozptýlení majetku, zejména nemovitého, v různých zemích vede ke vzniku celé řady problémů spojených s dědictvím. V dnešní době bývá zcela běžné, že člověk žije v jedné zemi a zároveň vlastní majetek v zemi jiné. Toto je třeba vzít v úvahu při sepisování poslední vůle nebo při převodu majetku do svěřenského fondu. Také v případě úmrtí blízkého člověka je třeba zajistit řádný průběh dědického řízení.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Michal je odborník, který se specializuje na závěti a správu majetku a pozůstalosti. Již řadu let pomáhá českým i zahraničním klientům uspořádat jejich poslední vůli (často v rámci několika států) a poskytuje poradenství při zakládání nadací a svěřenských fondů v České republice. Má také rozsáhlé zkušenosti s ochranou práv klientů v průběhu dědického řízení (včetně nalezení majetku, zastupování v samotném řízení a jednání o účinném rozdělení majetku mezi dědice).

Plánování majetku a pozůstalosti

Většina našich klientů si není jista tím, kdo bude v případě jejich úmrtí jejich dědicem. Ve složitějších situacích, které jsou v moderním světě stále častější (např. páry, které nejsou sezdány, nebo rozvedené páry, děti narozené mimo manželský svazek, homosexuální páry apod.), bývá často potřeba provést důkladnou analýzu dědických práv.

• posouzení situace v případě úmrtí klienta (kdo by zdědil majetek)
• poradenství ohledně možnosti vydědění neopomenutelných dědiců
• doporučení ohledně účinků sepsané poslední vůle nebo jiných dispozic s majetkem
• pomoc při zakládání soukromých nadací nebo svěřenských fondů a trustů

Poslední vůle a závěti

Podle české právní úpravy lze poslední vůli buď sepsat u notáře, podepsat za přítomnosti dvou nezávislých svědků, nebo vyhotovit ve formě vlastnoručně psané závěti. V posledním jmenovaném případě bude vaše posední vůle automaticky uložena v centrální evidenci závětí, kde ji případní dědicové snadno mohou dohledat. Můžeme pro vás zajistit platnost vaší poslední vůle v České republice a také vám poradit v případě poslední vůle pro více jurisdikcí.

• vypracování poslední vůle a závěti
• vypracování dalších dokumentů v rámci řešení otázek poslední vůle (odkaz věcí movitých, prohlášení o vydědění)
• pomoc při sepsání platné poslední vůle (zajištění notáře nebo svědků)
• v případě potřeby zajištění služeb soudního překladatele
• vložení závěti do centrální evidence

Zastupování v dědickém řízení

Jednou z našich služeb, které si klienti nejvíce cení – zejména čeští emigranti v zahraničí nebo cizinci, kteří nemají možnost cestovat do České republiky a účastnit se zdlouhavých dědických řízení – je jejich zastupování na základě plné moci; můžeme pak jejich jménem jednat s notářem a českými soudy s cílem uzavřít dědické řízení v České republice v co nejkratším čase.

• zahájení nového dědického řízení
• plné zastupování v samotném řízení
• komunikace s notářem
• jednání o rozdělení majetku s ostatními dědici
• zastupování klientů v soudních sporech s ostatními dědici (případy zpochybnění závěti atd.)
• získání evropského dědického osvědčení

Správa pozůstalosti

Jako doplňkovou, nicméně velice důležitou službu jsme schopni zajistit správu pozůstalosti v průběhu dědického řízení, a dokonce i po jeho ukončení, neboť nabytý majetek se často stává předmětem prodeje nebo jiného zcizení.

• funkce správce české pozůstalosti nebo vykonavatele závěti
• prodej majetku po ukončení řízení
• zakládání a rušení bankovních účtů
• jednání s orgány správy sociálního zabezpečení, dlužníky a věřiteli zemřelé osoby

Zapomenutý majetek, opuštěný majetek

Pokud je Vám známo, že váš zemřelý příbuzný vlastnil majetek v České republice, můžeme Vám pomoci zjistit, kde se nachází. Také Vám můžeme pomoci najít notáře, kterému bylo přiděleno zahájené dědické řízení. Dále Vám můžeme pomoci při dodatečném projednání dědictví v rámci dodatečného dědického řízení, vyjde-li po skončení dědického řízení najevo, že existuje další majetek, který nebyl předmětem dědického řízení.

• zjištění majetku a jeho právní historie
• hledání v archivech
• znovuotevření ukončeného dědického řízení v případě objevení dalšího majetku
• zahájení nového dědického řízení