Září 15, 2020

Program COVID-Ubytování prodloužen

Program COVID-Ubytování prodloužen

V září 2020 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v návaznosti na rozhodnutí vlády a Evropské komise výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu COVID-Ubytování. COVID-Ubytování směřuje k odškodnění provozovatelů hromadných ubytovací zařízení, kterým v důsledku vládních opatření bylo znemožněno provozování ubytovacích služeb v měsících březnu, dubnu a květnu 2020.

 

Příjem žádostí této výzvy byl možný od 11. 9. do 30. 10 a posléze prodloužen do 3. 11.

 

Způsobilý žadatel

 • Fyzická osoba, která ke dni 14. 3. 2020 byla daňovým rezidentem ČR[1]

nebo

 • Právnická osoba, která ke dni 14. 3. 2020 byla daňovým rezidentem ČR nebo EU nebo EHP

 

a zároveň:

 • Provozovatel hromadného ubytovacího zařízení na území ČR
 • Živnostenské oprávnění pro obor ubytovací služby či hostinská činnost
 • Není nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou[2]
 • Nemá závazky po době splatnosti z před-COVIDové doby vůči státu[3]
 • Není v konkurzu, úpadku ani v likvidaci či v příslušném řízení
 • Určil, zdali je samostatným nebo provázaným podnikem viz Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014
 • Identifikoval kategorii podniku (Mikropodnik, Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik) viz Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008
 • Plní nebo se zaváže plnit povinnost zpravodajské jednotky ČSÚ (měsíční/čtvrtletní hlášení o hostech)
 • Vzdává se práv na uplatňování dalších nároků vůči státu na náhradu škody v souvislosti s opatřeními vůči COVID-19

 

Způsobilé ubytovací zařízení

 • Hromadné ubytovací zařízení (stavba, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; nejedná se o bytový ani rodinný dům ani stavby pro rodinou rekreaci)

Kategorie:

 • hotel / motel / botel s nejméně 10 pokoji
 • hotel garni s nejméně 10 pokoji (omezené stravovací služby)
 • penzion s nejméně 5 pokoji
 • kemp
 • chatová osada
 • turistická ubytovna / hostel s minimálně 10 lůžky
 • Provozováno na území ČR
 • Označeno Oficiální certifikací kategorie a třídy[4]
 • Má přiděleno Pořadové číslo ubytovacího zařízení (PAGINA) plyne z povinnosti zpravodajské jednotky ČSÚ

 

Výše dotace

Maximální výše dotace (MVD) je pro jednotlivá zařízení individuální s maximální hranicí 800 000 EUR. Vypočítává se na základě násobku disponibilních pokojů (DP), paušální sazby podle kategorie a třídy ubytovacího zařízení – 100 až 330 Kč pokoj/noc (PS), 72 dnů rozhodného období (PD), které jsou dále násobeny koeficientem sezónnosti vypočítaným na základě dotazníku o hostech pro ČSÚ (KS) a ponížení o kompenzační bonus dle zákona č. 159/2020 Sb. (KB).

MVD = DP * PS * (PD*KS) – KB

 

Doložení dokumentů po podání žádosti

Vzhledem k povaze uplynulé lhůty pro podání žádosti je vhodné se zaměřit na prvky žádosti, které mohou být doloženy i po samotném podání, zejména se jedná o Oficiální certifikaci kategorie a třídy ubytovacího zařízení vydané Asociací hotelů a restaurací (nebo Asociací kempů pro kempy a chatové osady nebo Klubem Českých turistů pro turistické ubytovny/hostely) a číslo PAGINA přidělené Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

 

Oficiální certifikace kategorie a třídy ubytovacího zařízení

Ohledně vydání Certifikace kategorie a třídy ubytovacího zařízení je COVID-Ubytování shovívavý, jelikož ho lze dočasně nahradit Čestným prohlášením o zařazení do kategorie a třídy, ve kterém provozovatel sám dle metodiky AHR (aktualizované znění metodiky pro rok 2021 bude dostupné koncem listopadu 2020) určí zařazení svého zařízení. Následně je povinen maximálně do jednoho roku od vydání o Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdržet Oficiální certifikaci buď od AHR či příslušné organizace. AHR si na vyřízení žádosti vyhrazuje minimální lhůtu 60 dnů, proto je nutné myslet na podání žádosti s dostatečným předstihem. Během procesu vyřízení žádosti je povinná řádná kontrola kontrolorem, při které se prověří deklarované standardy a provede se náhodná kontrola pokojů. Certifikace má platnost 5 let a její žádost zpoplatněna dle velikosti ubytovacího zařízení viz ceník. AHR může v tomto období provést mimořádnou (na základě stížnosti) či namátkovou a kontrolu a při zjištění nedostatků může stanovit termín k jejich nápravě nebo v závažnějších případech může certifikaci odebrat.

 

Pořadové číslo ubytovacího zařízení

V případě čísla PAGINA je z důvodu zahlcení ČSÚ možnost do žádosti vyplnit „1111111“ a po přidělení čísla žádost upravit. Číslo PAGINA je však podmínkou pro vydání Rozhodnutí pro o poskytnutí dotace, proto musí být doplněno co nejdříve. Podání žádosti je bezplatné a provádí se skrze webový formulář. ČSÚ informuje, že zpracování žádosti může trvat až 14 dní, přičemž o kladném či záporném rozhodnutí neinformuje a žadatel je tak odkázán pouze jejich webovou databázi.

~

V případě jakýchkoliv nejasností s podáním Vaší žádosti či jejím vyřízením se neváhejte obrátit pro radu na naši advokátní kancelář rutland & partners, která má dlouholeté zkušenosti s právem v oblasti pohostinství a rozsáhlou praxi s legislativou související s epidemií COVID-19.

 

Zdroje:

[1] nebo daňovým nerezidentem ČR s nárokem na slevu dle § 35ba odst. 2 zákona o dani z příjmu, tj. daňový rezident EU nebo EHP, který má nejméně 90 % příjmů ze zdrojů na území ČR

[2] dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

[3] Vůči státnímu rozpočtu, státním fondům nebo zdravotním pojišťovnám

 

 

Pro více informací se na nás prosím neváhejte obrátit:

 

 

JUDr. Monika Rutland, partner

rutland & partners, advokátní kancelář

Tel:+420 226 226 026

Email: monika.rutland@rutlands.cz

Zpět na novinky